...YAYGIN EĞİTİM...

 • Pratik Kız Sanat Okulu
 • Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi
 • Halk Eğitimi Merkezi
 • İş Eğitim Merkezi
 • Bilim ve Sanat Merkezi
 • Özel Eğitim Kurumları
AÇIK ÖĞRETİM
 

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

Amacı:

 1. Geleneksel Türk giyim ve el sanatlarını araştırmak, tanımlamak, özelliklerini bozmadan geliştirmek ve üretim yoluyla gelecek kuşaklara aktarmak,
 2. Geleneksel Türk giyim ve el sanatlarını,çağdaş yorum ve tasarımla, yurtiçi ve yurt dışında tanıtmak, pazarlamak,
 3. Öğrencileri, yeteneklerini ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkararak araştırmaya yöneltmek, girişimciliğe teşvik etmek, üretken duruma getirmek,
 4. Öğrencileri, bilgi, beceri ve deneyim kazandırarak alanlarında geliştirmek, eğitim verilen alanlarda üretim çalışmaları yaptırmak.
 5. Öğrencileri, iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak ve üretken duruma getirmek.
 6. Enstitü bünyesinde, eğitim ve araştırma yapılan alanlarla ilgili arşiv oluşturmak.
 7. Desen, model, kalıp, broşür, katalog ve benzeri dökümanları hazırlayarak kullanıma sunmak,
 8. İhtiyaç duyulması halinde, kız teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli personelin bilgi ve becerilerini artırıcı rehberlikte bulunmak,
 9. Kız teknik öğretim okulları ve diğer mesleki teknik öğretim kurumları ile iller arasında işbirliği yaparak, enstitüde eğitimi ve üretimi yapılan meslek alanlarındaki çalışmaları, ilgili sektör ve üniversite temsilcilerinin de katılımını sağlayarak çok yönlü faaliyetlerle tanıtmak, seri üretim bağlantıları yapmak,
 10. Öğrencileri geliştirici mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

Olgunlaşma Enstitümüz 2 yıl devam mecburiyeti olan bir yaygın eğitim kurumudur. Temmuz – Ağustos döneminde bölümlerimize ön kayıt alınır. Öğrenciler Eğitim-Öğretim döneminin ilk haftasında seviye belirleme sınavına tabii tutulur, başarılı olan öğrenciler kesin kayıta hak kazanır. Meslek Lisesi mezunu öğrenciler kendi branşları ile ilgili bir bölüme kayıt yaptırdıklarında seviye belirleme sınavına tabii tutulmazlar. genel lise çıkışlılar eğitimin ilk yılında alanları ile ilgili teorik dersleri alırlar. 2. yılda ise araştırma teknikleri ile birlikte uygulama derslerini alırlar. 2. y ılın sonunda bitirme projesini hazırlayarak komisyona kabul ettiren öğrenciler, 160 saatlik staj çalışmalarını da yaparak, Olgunlaşma Enstitüsü bitirme belgesi ile birlikte K.M.L. Bölüm diploması almaya hak kazanırlar. Olgunlaşma Enstitüsünü bitiren düz lise çıkışlı öğrenciler Kız Meslek Lisesi diploması almaya hak kazanırlar. Bu diplomayla üniversite sınavında branşlarıyla ilgili tercih yaptıklarında ek puandan yararlandıkları gibi Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş hakkından da yararlanabilirler.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Kız Meslek Lisesi mezunu olup Olgunlaşma Enstitüsünü bitiren öğrenciler, Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurdukları taktirde, Mesleki Eğitim Merkezince kabul edilmiş meslek alanlarında SINAVA GİRMEKSİZİN, genel lise mezunları ise sınava girerek ustalık belgesi almaya hak kazanırlar. Bu belgeye iş yeri açabilecekleri gibi, ücretli Usta Öğretici olarak da çalışabilirler.

Kayit Şartları

Enstitüye en az ilköğretim veya ortaokul mezunu olanlar alınır. Bakanlıkça belirlenecek bölümlere en az lise veya meslek lisesi mezunları alınır.

Kayit için istenen belgeler

 • Nüfus cüzdanı örneği (Kontrol edilerek aslı geri verilir.)
 • Öğrenim durumu belgesi (Kayıt sırasında fotokopisi tastik edilerek aslı geri verilir.)
 • 2 Adet fotoğraf
 • 2 Adet posta pulu
 • 2 adet zarf

YAYGIN EĞİTİM

Amacı

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda belirlenen yaygın eğitimin amaçları;

 • Devlet kavramını, hukukî düzenini, Atatürk ilke ve inkılâplarını, demokratik yönetimin ana ilkelerini fertlere anlatmak, benimsetmek, ulusal birlik ve dayanışmayı güçlendirmek, bireyleri birbirlerine saygılı, hoşgörülü bir düzeye ulaştırmak,
 • Toplumun yapısını ve değer yargılarını kalkınma amaçlarına uygun bir ortam yaratacak şekilde yönlendirmek, özellikle köy ve kasabalarda yaşayan bireyleri güçleriyle devletin imkânlarını birleştirmek suretiyle sorunlarına çözüm yolları bulabilen ve kendi kendirlerine karar verebilen insanlar haline getirmek,
 • Zorunlu ilköğretim çağı dışında kalmış bireylere okuma yazma öğretmek, sürekli eğitim imkânları hazırlamak,
 • Ulusal bütünleşmeye ve yurttaşlık görevini bilinçli yapmaya yönelik Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda özgürlükçü demokrasiyi güçlendirici, herkesin düşüncesini, kişiliğini ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak,
 • Çağımızın bilimsel teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,
 • Toplum kalkınması için kamu, özel ve yerel kaynaklar harekete geçirilerek kalkınma projelerine halkın katılımını sağlayıcı tedbirler almak,
 • Kalkınmayı engelleyen davranış, düşünce ve değerleri değiştirerek, ulusal kalkınmayı en geniş ölçüde destekleyici ekonomik ve toplumsal içerikli projelerin başarıya ulaşması için elverişli ortamı oluşturan yaratıcı eğitim çalışmaları düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,
 • Ulusal kültür değerlerinin korunması, dünya kültürüne açık olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,
 • Toplu yaşama, dayanışma, birlikte çalışma ve teşkilatlanmaya yönelik alışkanlıklar kazandırmak,
 • Tarım ve endüstri kesimindeki yeni teknoloji ve tekniklerin tanıtılmasına, yeni hizmet alanlarının geliştirilmesine, işsiz veya istemediği işlerde çalışanların gelir getirici ve yaşam düzeylerini yükseltici beceriler kazanmalarına yardımcı olmak,
 • Mahalli özelliklere ve ihtiyaçlara göre eğitim, öğretim, istihdam, pazarlama ve teşkilatlanmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kırsal kesimden kente göçenlerin yeni ortama uyum sağlamalarına ve gecekondularda yaşayan yurttaşların ekonomik toplumsal ve kültürel sorunlarının çözümüne dönük eğitim çalışmaları yapmak,
 • Endüstrileşmenin ihtiyacı olan ara insan gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak üzere mesleki teknik içerikli eğitim çalışmalarında bulunmak,
 • Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma imkânı sağlamak,
 • Halk sağlığının korunması, aile planlaması, sivil savunma, sağlıklı konuta kavuşma, iyi bir üretici ve tutumlu bir tüketici niteliğini kazandırıcı çalışmalar yapmak,
 • Boş zamanları sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapmak.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Amacı

Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 14 yaşını doldurmuş kişilerin pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlamak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek çıraklık eğitiminin temel amacıdır. Çıraklık eğitimi ayrıca;

 • İş hayatında çalışma disiplininin sağlanmasını,
 • Çırak öğrencilerin sosyal güvenlik kapsamına alınmasını,
 • İşyeri açmanın belli bir düzene bağlanmasını,
 • Meslek analizine dayalı olarak günümüzde geçerli mesleklerin belirlenmesini,
 • Yapılan işlerin kalite ve veriminin yükseltilmesini,
 • Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasını, amaçlamaktadır.

 Bu eğitimi tamamlayan gençlerimiz;

 • İyi bir vatandaştan beklenen davranışları kazanacak,
 • Çeşitli mesleklerde ortak iş ve işlemleri öğrenecek,
 • Çalışma disiplininin anlam ve önemini kavrayacak,
 • İş güvenliğine ait genel ilke ve prensipleri benimseyecek,
 • Ortak bir genel kültür edinecek,
 • Çalışma hayatına uyum sağlamaya yardımcı olacak tutum ve davranışlar geliştirecektir.

Çıraklık eğitimi pratik eğitimin işyerinde, bir günlük teorik eğitimin de mesleki eğitim merkezinde gerçekleştirildiği ikili meslek eğitim sistemidir.

Çıraklık eğitimi; ilköğretimden mezun olup bir ortaöğretim kurumuna devam etmeyen veya edemeyen ya da çeşitli nedenlerle örgün eğitimin dışında kalmış ortaöğretim çağındaki çocukların ve gençlerin eğitimini kapsamaktadır. En az ilköğretim okulu mezunu olup 14 yaşını tamamlamış olanlar çıraklık eğitimine devam edebilirler.

Çıraklık eğitimi mesleğin özelliğine göre 2-4 yıl sürelidir. Çıraklık dönemi, teorik eğitim programlarının %40’ı genel bilgi dersleri, %60’ı meslek bilgisi dersleridir. Çıraklar teorik eğitimlerini haftada bir gün mesleki eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi veya işletmelerce temin edilen eğitim yerlerinde, pratik eğitimlerini ise haftada 5 gün iş yerlerinde gerçek üretim yerlerinde tamamlamaktadırlar.

Bu eğitimi tamamlayanlar kalfalık sınavlarına girebilirler. Eğitime devam etmeyenler ise eğitim süresinin iki katı kadar mesleğinde çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda kalfalık sınavına girebilirler.

Kalfalık belgesi almaya hak kazananlar 1-3 yıl süreyle ustalık eğitimine devam etmeleri halinde ustalık sınavına girebilirler. Eğitime devam etmeyenler ise 5 yıl meslekte çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda ustalık sınavına girebilirler.

Bu eğitim uygulamaları sonucunda kişi nitelikli ara insan gücü için belirlenmiş olan yeterlilik düzeyine ulaşarak bu yeterlilik düzeyi için öngörülen ustalık belgesini alabilir. Ustalık belgesine sahip olanlar müstakil iş yeri açabilirler.
 
4702 sayılı Yasa gereğince, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine başlayanların eğitim süresi, mesleklerdeki çıraklık süresinin yarısına kadar kısaltılabilmektedir. Bu süreler, Mesleki Eğitim Kurulu'nun uygun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

19 yaşından büyük olup çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında çalışan, askerlikle ilgisi bulunmayan ve daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar da çıraklık eğitimine devam edebilirler.

Aday çırak ve çırakların kayıtları, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre, her yıl temmuz, ağustos, eylül ayları ile ocak ayı olmak üzere iki dönemde, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMA KAPSAMINDA BULUNAN MESLEKLER

Alan no

Dal no

Modüler program çalışması sonucu yeni alan ve dal isimleri

İlköğretim mezunlarının çıraklık süresi

Lise ve üst düzey mezunlarının çıraklık süresi

Ustalık eğitim süresi

1

AĞAÇ İŞLERİ

1

AĞAÇ OYMACILIĞI

2

1

2

2

AHŞAP YAT VE TEKNE YAPIMI

3

1,5

2

3

DOĞRAMACILIK

3

1,5

2

4

MOBİLYACILIK

3

1,5

2

5

MOBİLYA İSKELETÇİLİĞİ

2

1

2

6

ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ

2

1

2

2

AHŞAP KAROSERCİLİĞİ

7

AHŞAP KAROSERCİLİĞİ

2

1

2

3

ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK

8

ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK

2

1

2

4

AVİZE İMALATCILIĞI

9

AVİZE İMALATCILIĞI

2

1

2

5

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

10

AYAKKABI İMALATÇILIĞI

3

1,5

2

11

ÇANTA VE SARACİYE

2

1

2

12

SAYACILIK

3

1,5

2

6

BERBERLİK

13

ERKEK BERBERLİĞİ

3

1,5

2

14

KUAFÖRLÜK

3

1,5

2

7

CAM TEKNOLOJİSİ

15

CAM ÜRÜN İŞLEMECİLİĞİ

3

1,5

2

16

CAM ÜRÜN ÜRETİMİ

3

1,5

2

8

CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

17

CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

3

1,5

2

9

ÇİÇEKCİLİK

18

ÇİÇEKCİLİK

3

1,5

2

10

DERİCİLİK

19

DERİ İŞLEMECİLİĞİ

2

1

2

Alan no

Dal no

Modüler program çalışması sonucu yeni alan ve dal isimleri

İlköğretim mezunlarının çıraklık süresi

Lise ve üst düzey mezunlarının çıraklık süresi

Ustalık eğitim süresi

11

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ

20

DÖKÜMCÜLÜK

3

1,5

2

12

DÖŞEMECİLİK

21

MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ

3

1,5

2

22

OTO DÖŞEMECİLİĞİ

2

1

2

13

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

23

BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSCİLİĞİ

3

1,5

2

24

BOBİNAJCILIK

3

1,5

2

25

BÜRO MAKİNALARI TEKNİK SERVİSCİLİĞİ

3

1,5

2

26

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSCİLİĞİ

3

1,5

2

27

ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

3

1,5

2

28

ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM VE ONARIM

3

1,5

2

29

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

3

1,5

2

30

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

3

1,5

2

31

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

3

1,5

2

32

HABERLEŞME SİSTEMLERİ

3

1,5

2

33

OTOMASYON SİSTEMLERİ

3

1,5

2

34

YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ

3

1,5

2

14

EL DOKUMA

35

KİRTİKLİ DOKUMA

2

1

2

15

FOTOĞRAFÇILIK

36

FOTOĞRAFÇILIK

2

1

2

16

GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ

37

ISITMA VE DOĞALGAZ TESİSATÇILIĞI

2

1

2

38

ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR SERVİSCİLİĞİ

2

1

2

39

ISITMA VE SIHHİ TESİSATCILIK

2

1

2

40

KALORİFERCİLİK

2

1

2

17

GEMİ YAPIMI

 41

GEMİ İNŞA

3

1,5

2

Alan no

Dal no

Modüler program çalışması sonucu yeni alan ve dal isimleri

İlköğretim mezunlarının çıraklık süresi

Lise ve üst düzey mezunlarının çıraklık süresi

Ustalık eğitim süresi

18

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

42

ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ

3

1,5

2

43

DERİ GİYİM

3

1,5

2

44

ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ

3

1,5

2

45

ERKEK TERZİLİĞİ

3

1,5

2

46

İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ

3

1,5

2

47

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ

3

1,5

2

48

KADIN TERZİLİĞİ

3

1,5

2

49

KESİMCİLİK

3

1,5

2

50

MODEL MAKİNACILIĞI

3

1,5

2

19

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

51

AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI

3

1,5

2

52

BETONARME DEMİRCİLİĞİ

2

1

2

53

BETONARME KALIPÇILIĞI VE ÇATICILIK

3

1,5

2

54

BOYACILIK VE YÜZEY HAZIRLAMA

2

1

2

55

DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMACILIĞI

2

1

2

56

DUVARCILIK

2

1

2

57

HARİTA VE KADASTRO

3

1,5

2

58

PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI

3

1,5

2

59

RESTORASYON

3

1,5

2

60

SIVACILIK

2

1

2

61

YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (MİMARİ)

3

1,5

2

62

YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (STATİK)

3

1,5

2

20

KAĞIT TEKNOLOJİSİ

63

KAĞIT ÜRETİMİ

2

1

2

21

KONAKLAMA HİZMETLERİ

64

KAT ELEMANLIĞI

2

1

2

65

ÖN BÜRO ELEMANLIĞI

2

1

2

22

KURU TEMİZLEMECİLİK

66

KURU TEMİZLEMECİLİK

2

1

2

Alan no

Dal no

Modüler program çalışması sonucu yeni alan ve dal isimleri

İlköğretim mezunlarının çıraklık süresi

Lise ve üst düzey mezunlarının çıraklık süresi

Ustalık eğitim süresi

23

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

67

KUYUMCULUK (ALTIN-GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ)

3

1,5

2

68

VİTRİN KUYUMCULUĞU

2

1

2

24

MAKİNA TEKNOLOJİSİ

69

ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK

3

1,5

2

70

ENDÜSTRİYEL MODELLEME

3

1,5

2

71

FREZECİLİK

3

1,5

2

72

MAKİNA RESSAMLIĞI

3

1,5

2

73

TAŞLAMA VE ALET BİLEMECİLİĞİ

3

1,5

2

74

TESVİYECİLİK

3

1,5

2

75

TORNACILIK

3

1,5

2

25

MATBAA TEKNOLOJİSİ

76

BASKI

2

1

2

77

BASKI ÖNCESİ

2

1

2

78

BASKI SONRASI

2

1

2

26

MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞCILIĞI

79

MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞCILIĞI

2

1

2

27

METAL İŞLERİ

80

ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI

2

1

2

81

ISIL İŞLEMCİLİĞİ

2

1

2

82

KAYNAKÇILIK

2

1

2

83

METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ (BAKIRCILIK)

2

1

2

84

METAL DOĞRAMACILIĞI

2

1

2

85

SAC İŞLERİ

2

1

2

86

TARIM (ZİRAAT) ALET VE MAKİNALARI BAKIM VE ONARİMCILIĞI

2

1

2

Alan no

Dal no

Modüler program çalışması sonucu yeni alan ve dal isimleri

İlköğretim mezunlarının çıraklık süresi

Lise ve üst düzey mezunlarının çıraklık süresi

Ustalık eğitim süresi

28

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

87

DİZEL MOTORLARI YAKIT POMPASI VE ENJEKTÖR AYARCILIĞI

2

1

2

88

İŞ MAKİNALARI BAKIM ONARIMCILIĞI

3

1,5

2

89

MOTORLU ARAÇLAR LPG SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMCILIĞI

2

1

2

90

OTOMATİV BOYACILIĞI

3

1,5

2

91

OTOMATİV ELEKTRİKÇİLİĞİ

2

1

2

92

OTOMATİV ELEKTRO-MEKANİKERLİĞİ

3

1,5

2

93

OTOMATİV GÖVDECİLİĞİ

3

1,5

2

94

OTOMATİV MEKANİKERLİĞİ

2

1

2

95

OTOMATİV MOTOR YENİLEŞTİRMECİLİĞİ

2

1

2

96

ÖN DÜZEN AYARCILIĞI VE LASTİKCİLİK

2

1

2

29

PLASTİKCİLİK

97

PLASTİK İŞLEMECİLİĞİ

2

1

2

30

REKLAM TABELACILIĞI

 

REKLAM TABELACILIĞI

2

1

2

31

SAATÇİLİK

 

SAAT TAMİRCİLİĞİ

3

1,5

2

 32

SATIŞ ELEMENLIĞI

100

AYAKKABI, DERİ VE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ ELE.

2

1

2

101

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MAL. SATIŞ ELE.

2

1

2

102

GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ ELE.

2

1

2

103

İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ ELEMENLIĞI

2

1

2

104

KANTİN İŞLETMECİLİĞİ

2

1

2

105

KIRTASİYE VE KİTAP SATIŞ ELEMENLIĞI

2

1

2

106

MOBİLYA SATIŞ ELEMENLIĞI

2

1

2

107

MEYVE VE SEBZE SATIŞ ELEMENLIĞI

2

1

2

108

OTO YEDEK PARÇA SATIŞ ELEMENLIĞI

2

1

2

109

SU VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMENLIĞI

2

1

2

110

SAAT, ELEKTRİKLİ ALETLER VE LEKTRONİK ARAÇLAR SATIŞ ELEMANLIĞI

2

1

2

111

SANAYİ MAKİNALARI SATIŞ ELEMENLIĞI

2

1

2

112

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMENLIĞI

2

1

2

113

TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMENLIĞI

2

1

2

114

TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEMELER SATIŞ ELE.

2

1

2

Alan no

Dal no

Modüler program çalışması sonucu yeni alan ve dal isimleri

İlköğretim mezunlarının çıraklık süresi

Lise ve üst düzey mezunlarının çıraklık süresi

Ustalık eğitim süresi

33

SERAMİK

115

ÇİNİ DEKORLAMA

2

1

2

116

MODEL VE KALIP HAZIRLAMA

2

1

2

117

SERAMİK DEKORLAMA

2

1

2

118

SERAMİK ŞEKİLLENDİRME

2

1

2

34

SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME

119

SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME

3

1,5

2

35

TEKSTİL

120

DOKUMACILIK

3

1,5

2

121

İPLİKÇİLİK

3

1,5

2

122

ÖRMECİLİK

3

1,5

2

123

TEKSTİL TERBİYE

3

1,5

2

36

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

124

AŞÇILIK

2

1

2

125

BARMENLİK

2

1

2

126

ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ

2

1

2

127

FIRINCILIK

2

1

2

128

PASTACILIK, TATLICILIK VE ŞEKERLEMECİLİK

2

1

2

129

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ

2

1

2

130

SERVİS ELEMANLIĞI

2

1

2

  Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin Açılan İş Eğitim Merkezleri

Amacı

Bu merkezlerde zorunlu öğrenim çağı dışında kalan ve genel eğitim programlarından yararlanamayacak durumda olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenlenir.

İş eğitim merkezlerinde akademik bilgi ve becerilerin yanı sıra iş eğitiminin yer aldığı eğitim programı verilir. Bu programlar çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri doğrultusunda belirlenir. Eğitimin süresi programın içeriğine göre 1-3 yıl arasında değişir. Bir programı tamamlayan bireyler diğer programlara da devam edebilirler.

Giriş şartları

Bu okullara başvuracak öğrencilerde aranan şartlar;

 • Zorunlu eğitim çağı dışında kalmış olmak,
 • Genel eğitim programlarından yararlanamayacak durumda olmak,
 • Özel eğitime ihtiyacı olmak.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bir programı tamamlayarak İş Eğitim Merkezi Kurs Bitirme Belgesine sahip olan bireyler diğer yaygın eğitim programlarına, işe veya mesleğe yönlendirilirler.

 

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin Açılan İş Okulları

Amacı

İlköğretimden mezun olup genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylere temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla resmi ve özel iş okulları açılır. 

Bu okullarda akademik bilgi ve becerilerin yanında iş eğitimi uygulamalarının da yer aldığı 4 yıllık eğitim programı uygulanır. Programın birinci sınıfında bireylere akademik bilgi ve beceriler ile uygulamalı iş eğitimi yoluyla, atölyelerde gerekli bilgi ve beceriler kazandırılır. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise akademik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı dersler ile uygulamalı atölye dersleri verilir. Uygulamalı iş eğitim dersleri çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ve şartları doğrultusunda belirlenir. Bireyler kültür ve meslek derslerini haftada bir gün okulda, uygulamalı beceri eğitimini ise uygulamalı beceri eğitimini dört gün iş yerinde alırlar.

Giriş Şartları

Bu okullara başvuracak bireylerde aranan şartlar;

 • İlköğretimi tamamlamak,
 • Genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olmak,
 • 21 yaşından gün almamış olmak,
 • Özel eğitime ihtiyacı olmak.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Programı tamamlayanlara İş Okulu Diploması verilir. Bu diploma yüksek öğretime devam hakkı sağlamaz ancak iş başvurularında ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan haklardan yararlanılmasını sağlar.

AÇIK ÖĞRETİM

Açık Öğretim Lisesi

Açık Öğretim Lisesine İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olan tüm  vatandaşlarımız (zihinsel engelliler dışında) kayıt olabilmektedir. Açık Öğretim Lisesinde üst yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler Açık Öğretim Lisesi İrtibat Merkezleri başlığı altında yer alan Halk Eğitim Merkezlerinden herhangi birine başvurabilirler

Mesleki Teknik Açık Öğretim Okulu

Bir meslek edinmek isteyen veya mesleğinde ilerlemek isteyen vatandaşlara uzaktan öğretim teknikleri ile meslek kursları ve sertifika programları açmak, eğitim sonunda sınavlarını yaparak başarılı olanlara bitirme veya yetki belgelerini vermek.

Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu 1974 tarihinde kurulmuştur. İlköğretim Okulu mezunu veya daha üst düzey öğrenim görmüş vatandaşlara, uzaktan öğretim veya gerektiğinde yüzyüze eğitim programları uygulayarak meslek kazandıran ve bu yolla onları hayata hazırlayan bir Kurumdur.