ALANA YÖNELTME ÇALIŞMALARI

1-Hâlen orta öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfında okuyan öğrencilerin 10'uncu sınıftan itibaren yönelebilecekleri alanı belirlemek ve yöneltme tavsiyesinde bulunmak amacıyla öğrenci ve velisinin tercihleri doğrultusunda, Ek–1 Alana Yöneltme Tavsiye Formu üzerinde sınıf rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni ile tanıtım ve yönlendirme dersi öğretmeni tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, Ek–2 Ön Kayıt Formu doldurulacaktır.

2- Alana yöneltme tavsiyesinin belirlenmesinde;

a) 9'uncu sınıfta okul rehber öğretmeni ile sınıf rehber öğretmenince ilgi (d) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanan meslekî rehberlikle ilgili anket sonuçları,

b) 9'uncu sınıf yılsonu başarı ortalaması ,

c) İlköğretim Okulu diploma notu,

ç)İlköğretim Yöneltme Öneri Formu,

d) Sağlık durumunun öğrenim görmek istediği alana uygunluğu dikkate alınacaktır. Tercihleri göz önünde bulundurularak, öğrencinin öğrenimini başarı ile sürdürebileceği alan/alanlara ilişkin yöneltme tavsiyesi sonuçları Ek-2 Formda gösterilecektir.

3) Öğrenciler , öğrenim gördüğü okul bünyesinde eğitimi yapılan veya başka bir meslekî ve teknik orta öğretim kurumunda bulunan alanları tercih edebileceklerdir.

4- Alana yerleştirme, programın özelliğine göre;

a) Mülakat ve/veya genel yetenek sınavı sonucu (Yiyecek İçecek Hizmetleri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Konaklama Hizmetleri, Enstrüman (Çalgı) Yapımı, vb.)

b) Genel lise programlarında, ilgi (c) Yönetmelik hükümlerine göre alana kaynaklık eden derslerdeki başarı durumu ,

c) 9 uncu sınıf yılsonu başarı ortalaması % 50, ilköğretim okulu diploma notu % 30 ve Ek–1 Alana Yöneltme Tavsiye Formunda tercih edilen alan için belirlenen değerlendirme notu % 20 oranında etki ettirilmek suretiyle yapılacak sıralama esas alınarak yapılacaktır. Anadolu türü programlardan meslek lisesi programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları alana doğrudan, farklı alana geçmek isteyenlerse 9'uncu sınıf yıl sonu başarı ortalaması ile ilköğretim okulu diploma notu dikkate alınarak sıralamaya dahil edileceklerdir. Ancak bu öğrencilere meslekî rehberlikle ilgili anketler uygulanmadığından, 9'uncu sınıf yıl sonu başarı ortalaması ile ilköğretim okulu diploma notu eşit olarak değerlendirilecektir.

5-Genel liselerden meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyenler yukarıdaki ilke ve esaslara, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfında kayıtlı olup genel liselere geçiş yapmak isteyen öğrenciler ise bu okullar ve alanlarına öğrenci kayıt-kabulleri ile ilgili esaslara uyacaklardır.

6- Orta öğretim kurumlarında 10'uncu sınıfa geçen öğrencilerden meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenime devam etmek isteyenler, ders kesiminden itibaren 01 Eylül 2006 Cuma günü saat 17.00'ye kadar alan tercihlerini belirlemek üzere okul müdürlüklerine başvuracaklardır. Genel liseler için alan seçimi ise ilgi (c) Yönetmeliğin 10'uncu maddesine göre yeni ders yılının başlamasına kadar devam edecektir.

7-Bir öğrenci, Ön Kayıt Formunu okuluna onaylatmak kaydıyla, kayıtlı olduğu okul dışında en fazla iki okula daha başvurabilecek ve her okul için en fazla 5 alan tercihi yapabilecektir. Ek–2 Ön Kayıt Formu öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeni tarafından imzalanacaktır.

8-Okul müdürlükleri, başvuruların bitimi tarihi itibarıyla öğrenci kayıt kabul ve nakil komisyonu marifetiyle başvuruları değerlendirecektir. Değerlendirmede, diğer okullardan gelen öğrenciler her hangi bir ayrıma tabi tutulmayacaktır. Değerlendirme işlemi 4 Eylül 2006 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamlanarak sonuçlar ilan edilecektir.

9- Yerleştirme listeleri, alanın kontenjan sayısı kadar asıl, bunun yarısı kadar yedek olacak şekilde hazırlanacaktır.

10-Tercihlerin belli alanlarda yoğunlaşması ve yerleştirme kriterlerine göre aynı puanlı öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, sırasıyla;

a) Alana Yöneltme Tavsiye Formunda ilgili alan için belirlenen değerlendirme notu,

b) 9'uncu sınıf yılsonu başarı ortalaması,

c) İlköğretim diploma notu,

ç) Tercih formundaki sıralama önceliği ile sıralamadaki yerleri belirlenecektir.

11-Aynı okulda bir alana geçmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları başka bir işleme gerek kalmaksızın okul müdürlüklerince doğrudan, başka bir okula geçiş yapacaklar için ise 05–07 Eylül 2006 tarihleri arasında nakil işlemleri gerçekleştirilecektir. Asıl listelerden yapılan kesin kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 08–09 Eylül 2006 tarihlerinde yapılacaktır.

12-Alana geçiş başvurusu yapan ancak bir alana yerleştirilemeyen, bir alana yerleştirildiği halde süresi içinde kaydını yaptırmayan tüm öğrencilerin, velilerinin muvafakatiyle okullarında boş kontenjanı bulunan ve durumlarına uygun bir alana kayıtlarının yapılması sağlanacaktır. Bu kayıtlar 15 Eylül 2006 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar tamamlanacaktır.

13-Her hangi bir nedenle süresi içinde alana geçiş başvurusu yapmayan öğrenciler, açık kontenjanı bulunan alanlara yerleştirilecektir. Kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın her hangi bir alana kayıt yaptırmayan ve okula devam etmeyenler hakkında ilgi (c) Yönetmeliğin devamsızlıkla ilgili hükümleri uygulanacaktır.

14-Bir alanda eğitime başlanabilmesi için kayıtların bitim tarihi itibarıyla en az 12 öğrencinin kayıt yaptırmış olması şartı aranacaktır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısının 12'nin altına düşmesi halinde o alanda eğitime devam edilecek, ancak bu öğrenciler 11 inci sınıfta dala ayrılırken çoğunluğun tercih ettiği dalda ya da başka bir okulda öğrenime devam edeceklerdir. İlgi (b) Yönetmeliğin 38'inci maddesine göre anne veya baba mesleği ile ilgili dalı tercih eden öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla doğrudan bu dala yerleştirileceklerdir.

15-Yalnız bir alanda eğitim yapılan okullarda, eğitime başlayabilmek için 12 öğrencinin kayıt yaptırmış olması şartı aranmayacaktır.

16-Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında alanlara alınacak öğrenci kontenjanı, kurumun dershane, atölye, laboratuvar gibi fiziki kapasite ve öğretmen durumu ile bölgenin üretim ve hizmet sektörünün ilgili alanda ihtiyaç duyduğu insan gücü dikkate alınarak; kurum müdürünün başkanlığında müdür başyardımcısı, ilgili müdür yardımcısı ve bölüm şefi ile öğretmenler kurulunca belirlenecek bir atölye ve meslek dersi öğretmeninden kurulacak komisyonca belirlenecektir.

17-Okullarda alanlara göre tespit edilen öğrenci kontenjanları ile yerleştirme listeleri il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile varsa okulun internet sayfasında duyurulacak, ayrıca okulda öğrenci ve velilerin rahatlıkla görebilecekleri bir yerde ilan edilecektir.

18-Tüm orta öğretim kurumlarının imkânlarından azami derecede yararlanılabilmesi için öğrencilerin kayıtlı oldukları okul dışında eğitim-öğretime devam edebilecekleri meslekî ve teknik orta öğretim kurumları ve bünyelerindeki meslek alanları hakkında rehberlik yapılacak ve öğrencilerin bu okullara da tercih yapmalarına imkân sağlanacaktır.

19-Öğrencilerin alan seçimlerini ve kayıt-kabul işlemlerini süresi içinde yapabilmeleri için okul müdürlüklerince, 9'uncu sınıf öğrencilerinin katılacağı ortalama yükseltme sınavlarının en geç 28 Ağustos 2006 günü tamamlanması konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

20-Okul müdürlüklerince, ilgi (b) Yönetmeliğin 29'uncu maddesi ve ilgi (f) Yönerge hükümleri de dikkate alınarak, okulun fiziki kapasitesi ve öğretmen durumundan azami derecede yararlanılması konusunda her türlü tedbir alındığı halde yoğun talep nedeniyle bir alana yerleştirilemeyen öğrenciler için tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında gerektiğinde ikili öğretime geçilebilecektir.